Regionpolitiker på besök

Tisdagen den 9 januari var det sockenråd, men innan mötet kunde genomföras och läggas till handlingarna hade man besök av ett par av länets regionpolitiker för att tala om hälso- och sjukvårdens framtid i Fellingsbro.

Det var Jenny Steen (s) och Behcet Barsom (kd) som kom för att allmänt informera om vad som händer inom Region Örebro och specifikt hur det kommer att påverka Fellingsbro. Barsom är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Steen är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, båda sitter dessutom som ledamöter i Regionstyrelsen.

Behcet Barsom (kd) och Jenny Steen (s)

Barsom inledde med en tillbakablick över pandemi, krig i Ukraina och inflation samt tidigare politiska beslut, som bidragande faktorer till det kritiska läget för sjukvården. Underskottet i regionen ligger på en miljard kronor och cirka 80 procent av regionens budget handlar om sjuk- och hälsovård, men det vore en katastrof för hälso- och sjukvården att spara en hel miljard.

Färdplaner
Beslutet om budgeten för 2024 togs i november 2023 och innehåller ett antal uppdrag som gäller färdplaner, alltså hur man ska komma framåt inom hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden med de sparkrav som finns. Dessa färdplaner kommer att implementeras och genomföras under året.

Det man inom regionledningen var överens om var att man inte ska säga upp någon vårdpersonal eftersom de norra delarna av regionen redan lider svår brist på kompetens. Istället ville man försöka göra besparingar genom att öka intäkterna samt säkerställa andra åtgärder som kan vara kostnadsminskande. Därför beslutades om en skattehöjning på 75 öre. Man vill dessutom öka intäkterna genom att sälja mer vård och man har även fattat ett generellt beslut om höjda avgifter på 10 % samt att man ska minska på administrativa tjänster och dessutom jobba smartare. Ett sätt att göra det sistnämnda skulle kunna vara att samarbeta mer med kommunen, så att man inte dubbelarbetar utan att resurserna används så effektivt som möjligt.

Vårdcentraler inom kommunen
Målet är att det ska finnas en fullvärdig vårdcentral i varje kommun. Det kom många frågor på mötet om varför inte Fellingsbro skulle kunna ha den fullvärdiga vårdcentralen istället för Frövi. Mötesdeltagarna menade att dels äger Regionen lokalen i Fellingsbro centrum, och det borde vara mer kostnadseffektivt att utnyttja den till fullo än att betala hyra för en lokal i Frövi. Man menade dessutom att rent geografiskt och logiskt vore det bättre med en fullvärdig vårdcentral i Fellingsbro centrum. Fellingsbro ligger så att säga långt ut i kanten av kommunen och det skulle underlätta för boende i socknen att ha vårdcentralen där eftersom det bland annat skulle minska medborgarnas restider. För de som bor mitt i kommunen blir restiden oavsett likvärdig, medan den för boende i kommunens östra delar i princip skulle halveras.

Mötet ifrågasatte också på vilket sätt det var bättre att flytta vårdcentralen i Fellingsbro från centrum till folkhögskolan och det med mycket begränsade öppettider. Särskilt för de äldre, som oftast är de i behov av nära och närvarande vård blir det problematiskt att flytta vårdcentralen till utkanten av byn.

Några egentliga svar levererades inte, men enligt politikerna skulle detta kunna minska kostnaderna trots att det är regionen som äger byggnaden där vårdcentralen till nu har funnits. Samtidigt poängterade man att några beslut ännu inte har fattats då utredningar fortfarande pågår.

Framtiden
Steen och Barsom var överens om att det handlar om en stor omstrukturering inom regionen och inom verksamheterna. Detta måste, enligt dem, göras för att vi ska kunna möta framtiden med en relevant vård och omsorg för orten. En utmaning i arbetet är svårigheterna att hitta rätt kompetens utan att för den delen vara beroende av inhyrd personal. På något sätt vill man hitta en bra och långsiktig lösning utifrån den verklighet vi lever i. Till dels kommer detta att handla om att ta bort gränser som försvårar effektivt arbete och att möta de behov som finns, till exempel genom ett bättre samarbete mellan kommun och region, så att dubbelt arbete inte utförs utan resurserna nyttjas väl.

Avslutningsvis talade man om att ingenting är hugget i sten och att konstruktiva förslag och idéer för framtiden uppskattas. Sådana förslag kan man skicka vidare till verksamhetschefen för vårdcentralerna i norra delarna, Ulrica Vidfelt, som kan nås via mejl ulrica.vidfelt@regionorebrolan.se.