RÖSET I SKULSTA

Sevärdheter i Fellingsbro socken

Nu i pendemitider kan det vara lägligt att passa på och upptäcka intressanta platser i socknen.

Skulsta röse är en grav från bronsåldern och graven visar att människor bodde här redan för ca 3000 år sedan.

Länsstyrelsen Örebro kan man läsa att det stora stenröset är en grav som är ungefär 3000 år gammal, från bronsåldern. Det är vanligt att bronsåldersrösen användes under lång tid och att de kan ha varit familjegravar.

Åke Åkesson före detta lärare på Fellingsbro Folkhögskola skriver,

Röset är beläget på en trädbevuxen moränrygg ovanför Essingeåns dalsänka. Platsen omges nu av anläggningar för sport- och fritidsverksamhet.
Röset är uppbyggt av stenar i varierande storlek; det är över 20m i diameter och ungefär 3 m högt. Nedrasad sten tyder på att det varit högre; stentäkt kan också ha förekommit. På några ställen kan man urskilja en kantkedja av avlånga stenar; mestadels döljs den förmodligen av nedfallen sten.

Fornminnet är inte i egentlig mening undersökt men anses tillhöra bronsåldern (omkring 1500-500 f. Kr., ibland anges annan utsträckning), möjligen tidig järnålder. Det är skyddat enligt lag om kulturminnen.

Under den aktuella tiden såg landskapet här annorlunda ut än nu. Mälarens vattenområde var betydligt större. Mot Käglans förkastningsbrant fanns en jämn, djup strand, åt andra hållet gick vattnet in i grunda flikiga vikar. Skulstahöjden låg då nära vatten – ett gynnsamt läge för näringsfång, bebyggelse och därmed också ett gravröse. Strandförskjutningen har orsakats av dels landhöjningen efter senaste nedisningen, dels förändringar i havsnivån.

Under äldre bronsålder var det vanligt med begravning av obrända lik i en kista av en trädstam eller stenhällar. Senare övergick man till bränning. Vid brandbegravning lades kvarlevorna ofta i urnor eller spreds inom röset.

Den döde kunde få med sig allehanda ting: vapen av olika slag, dräktnålar,
smycken som t.ex. hals- och armringar. Allt detta var tillverkat av brons och beroende av den dödes ställning i samhället.

Ett monument av det här slaget lades upp över någon i det dåtida samhällets översta skikt; här utpekar traditionen en hövding, kallad Skule. Man kan också tänka sig att brandgravar successivt placerades i högens ytskikt, alltså en gravplats för by eller bygd.

Vad av det ovan sagda, som kan gälla för Skulstaröset, är omöjligt att veta.
Under alla förhållanden är detta fornminne värt att besöka.
Varför inte kombinera ett besök vid badet med en titt på det närbelägna röset ?

Se och begrunda !

Litteratur: Örebro läns museum: Inventeringsblad 9/7 1957 och 11/5 1982
(Röse i Skulsta)
Sveriges geografi (I Sveriges nationalatlas), 1996
Ivar Schnell: Det forntida Fellingsbro, 1935

About Elias ben Salem 1020 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.