Sockenstämma

En fyrtiotal medlemmar kom till stämman.

Ett ovanligt årsmöte som startade med grupparbete

Ordförande Karl-Arne Löthgren hälsade deltagarna hjärtligt välkomna till mötet 2019.

Kvällen började med gruppdiskussionerna kring frågor som är av stor betydelse med Christer Rydergård som moderator. Det blev en flygande start för deltagarna. För att ytterligare spä på energi kombinerade man pratet med kaffe och smörgåsar.

Givande gruppdiskussion

Årsstämma
Karl-Arne Löthgren öppnade mötet

Christer Rydegård valdes till ordförande på stämman

Håkan Sjöström valdes som sekreterare på stämman

Hans Jakobsson och Sven-Rune Björdin valdes som justeringsmän

Verksamhetsberättelse lästes upp av Håkan Sjöström och godkändes efter mindre justering med att ändra ”Balsta Gårdsbutik” till ”Balsta bygdegårdsförening”.

Torsten Ericsson gick igenom den ekonomiska rapporten.

Leif Ohlander läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

Elias ben Salem berättade om hur tidningen fellingsbro.se jobbat under året.

Stämman beslutade att ge rådet ansvarsfrihet för det gånga året.

Karl Arne Löthgren hälsar deltagarna välkomna till årsmötet där Håkan Sjöström var sekreterare och Christer Rydergård ordförande

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättare

Alida Malm valdes av stämman till ordförande på två år

Johan Andersson, Ingela Olgermar, Håkan Johansson, Mats Byrén valdes som ledamöter på två år

Angelica Ruth, Kjell-Åke Wijk suppleanter valdes på ett år

Val av revisorer samt ersättare på ett år

Leif Ohlander, Sune Hellberg, Lisbeth Reiderfors (ersättare)

Utseende av valberedning
Malena Carlsson sammankallande tillsammans med Håkan Sjöström, Lars-Åke Eriksson.
Bernt Larsson och Mia Ahlgren valdes som ersättare

Medlemskapsavgift fastställdes till 100:- för kommande räkenskaps år 2020-07-01 – 2021-06-30
Tiden 2020-01-01 till 2020-07-01 blir gratis för de som redan är medlemmar i föreningen.

Verksamhetsplan samt budget presenteras

I och med att stor del av styrelsen byts ut kommer den nya styrelsen att presentera den när de påbörjat sitt arbete.

Avgående ledamöter tackades av med blommor.

Årsavgiften
Föreningen har gått över till brutet räkenskapsår. Medlemsavgiften betalad för 2019 gäller ytterligare ett halvt år. Årsavgiften bestämdes till 100 kronor per medlem för 1 juli 2020 till 30 juni 2021..

Folktandvården
Sockenrådet har överklagat beslutet att lägga ner Folktandvården i Fellingsbro. Region Örebro län yrkar att överklagan ska lämnas utan bifall. De anser att ärendet är utrett på ett sådant sätt som dess beskaffenhet kräver. vidare säger de att det inte finns inga bestämmelser för hur en utredning av det aktuella fallet ska vara utformad eller genomförd. Detta följer bestämmelserna i 2 § i förvaltningslagen. De anser att Karl-Arne Löthgrens påstående därför inte kan läggas till grund för en argumentation om att beslutet inte skulle ha tillkommit på lagligt sätt De anser vidare att Karl-Arne Löthgren inte heller hänvisat till några omständigheter som kan läggas till grund för att det överklagade beslutet ska hävas.

Sockenrådet kommer att till Förvaltningsrätten lämna yttrande av Regionens yttrande.

Extra stämma
Nästa extra stämma  blir om ett halvår och ordinarie stämma om ett år.

Den nya styrelsen
Ordförande: 
Alida Malm.

Ordinarie  ledamöter andra året: Johan Callin, Håkan Ahlgren, Göran Selander och Lotta Larsson.
Ordinarie  nya ledamöter på två år: Johan Andersson, Ingela Olgemar, Håkan Johansson och Mats Byrèn
Ersättare på två år valdes: Angelica Ruth och Kjell-Åke Wijk.
Revisorer valdes: Sune Hällberg och Leif Olander.
Ersättare valdes Lisbeth Reidefors.
Valberedning valdes Malena Carlson (sammankallande),  Håkan Sjöström och Lars-Åke Eriksson
Ersättare valdes: Bernt Larsson och Mia Ahlgren

About Elias ben Salem 700 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.