Om Fellingsbro föreläsningsförening

Många av er har haft tillfälle att gå på någon av de föreläsningar som Fellingsbro Föreläsningförening anordnar. Det kan kanske vara intressant höra historien bakom föreningen.

När fellingsbro.se talar med Lisbeth Billgren som under många år har verkat på Folkhögskolan säger hon:

-För 120 år sedan 1897 bildades föreningen under namnet Fellingsbro Föreläsningsanstalt. Snickarmästare Karl Edner var ordförande och föreläsningarna hölls på 12 olika platser inom Fellingsbro socken. För drygt 100 år (1915) sedan  när folkhögskolan startade blev rektor Einar Odhner en drivande kraft. Samverkan mellan Folkhögskolan och Föreläsningsföreningen har hela tiden varit mycket stark.

– Från början tillsatte Fellingsbro kommun styrelsen. Det är fantastiskt att föreningen har varit verksam hela tiden. Kanske inte alltid så aktivt, men föreningen har överlevt och är idag vitalare än någonsin.

Varför startade man föreningen?

–  Det låg kanske i tiden. Stockholms arbetarinstitut bildade 1880 den första föreläsningsföreningen i landet. Syftet var, enligt eldsjälen Anton Nyström, att även arbetarklassen skulle få tillgång till kunskap och bildning, dels för att motverka dryckenskap, dels för att förhindra en social utveckling som kunde leda till samhällsomstörtande tendenser.

– En annan anledning var kanske att Örebro läns bildningsförbund bildades 1905. Antalet föreningar växte snabbt och var 38 stycken 1932. År 1998 var 7 föreningar aktiva: Askersund, Fellingsbro, Kumla, Laxå, Ljusnarsberg, Örebro och Öskevik. I nuläget, 2018, är Fellingsbroföreningens anknytning till föreläsningsförbundet lite oklar, likväl som kännedomen om övriga föreningarna.

Vad sattes i fokus?

– Från början intresserade man sig för var naturvetenskap, historia, samhällskunskap och lokal kultur- och hembygdskunskap. Senare  tillkom även program med underhållningskaraktär, vilket gjorde att föreningarnas folkbildningsroll ifrågasattes. När Folkbildningsorganisationernas föreningsbyrå inrättades 1963 fick man hjälp med förslag på föreläsare och ämnen.

– I Fellingsbro har Föreläsningsföreningen drivit ett mycket blandat utbud. Förslag till arrangemang kommer idag från styrelsens ledamöter, aktiva föreningar i samhället, organisationer i kommunen och regionen och från enskilda personer.


Hur ser det ut idag?

– Innehållet varierar från författarbesök med bokpresentationen, journalister, akademiker med specialkunskaper om aktuella frågor, intressanta berättare med såväl lokalt som allmänt stoff, samt personliga betraktelser om den egna livssituationen och åtskilligt mer.

– Antalet åhörare skiftar också med innehållet. Då ämnen som har stark lokalanknytning tas upp kommer många. När till exempel narkotikasituationen i Fellingsbro togs upp var där mer än 100 personer.

Ola Munksten trollbinder församlingen..

När Ola Munksten berättade från Käglan och Ödeby om gångna tider så var salen mer än välfylld.

– Publikstorlek är naturligtvis intressant men det är inte antalet åhörare som är viktigast, utan kvaliteten för dem som är närvarande.

Är det inte svårt att få ekonomin att gå ihop?

– När man startade 1897 fick man stor hjälp av Fellingsbro kommun att bekosta populära och undervisande föredrag. Det finansierades med 100 kronor under tre år, av
hundskattemedel. Under årens lopp har föreningen fått bidrag till verksamheten från kommunen, landstinget, staten, en bank och organisationer i området samt gåvor från enskilda personer och företag. Dessutom tog föreningen även inträdesavgift till sina arrangemang. Efterhand har bidragen minskat och/eller helt uteblivit, såsom statens kulturrådsbidrag förmedlat genom ABF.

– Föreningen är nu en ideell organisation där medlemskap kostar 100 kronor per år. Gratis inträde gäller, men åhörarna betalar ofta ett frivilligt inträde. En svag ekonomi stärks ofta genom folkbildningsengagerade föreläsare som erbjuder låga arvoden. Folkhögskolan upplåter dessutom aulan och sammanträdeslokal utan kostnad och bidrar ibland med arvodesdel vid samarrangemang. Föreningen samverkar också med Röda Korset och Hembygdsföreningen.

Har föreläsningsföreningen som folkbildningsidé spelat ut sin roll? 

I styrelsen tänker man att risken kan finnas, men inte än för den lokala föreningen i Fellingsbro! Folkbildningsinnehållet finns till stor del kvar, men når ibland inte ut till särskilt många. Konkurrensen från media, framför allt TV, är stor. Men för de som är intresserade, erbjuder Föreläsningsföreningen ett levande möte, med hög kvalité, kring ett ofta angeläget ämne. Tillsammans med engagerade personer i föreningslivet, Fellingsbro socken med flera, kan aktiviteten i samhället leva vidare.